พ.ต.อ.นพ. จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

กระดูกและข้อ

Sports Medicine
Shoulder and Knee Arthoscopy
Shoulder, Hip and Knee Arthroplasty

นัดหมาย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อไหล่ - ข้อเข่า, ผ่าตัดส่องกล้อง, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ข้อไหล่, ข้อสะโพก, ข้อเข่า

Special Clinical Interest

 • Police General Hospital's Orthopaedic Surgeon
 • Thai Fellowship in sports Medicine
 • Certificated fellow SMC and KHMC, Seoul, Korea
 • Certificated fellow Univ. of South Alabama, AL, USA
 • Certificated fellow Funabashi Sports Medicine center, Chiba, Japan

Board of Certification

 • หัวหน้าหน่วยผ่าตัดผ่านกล้อง ( Sports Medicine and arthroscopy ) กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
 • หัวหน้าแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สาย A โรงพยาบาลตำรวจ
 • อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • อาจารย์แพทย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ ( Intern )
 • อาจารย์แพทย์สอนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

Education

 • พ.ศ.2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ.2542 Mini-MBA in health รุ่น 1, วิทยาลัยการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2544ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์, สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ.2550 แพทยศาสตรศึกษาเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐาน มศว.
 • พ.ศ.2550 FISM (Federation Internationale de Medicine du Sport)

Certification

 • Thai Board of Family Medicine ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย…พ.ศ. 2546-2547
 • Thai Board of Orthopaedics Surgery ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2548

Membership

 • Clinical Fellowship in Sports Medicine วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ( ปัจจุบันเป็น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...พ.ศ. 2551-2552
 • Investigator and Fellowship in Sports Medicine พ.ศ. 2552-2553, At Kyung Hee Univ. Medical center ,Seoul, Korea ( Professor Yong Girl Rhee )
 • Investigator and Fellowship in Sports Medicine พ.ศ. 2552-2553, At Samsung Medical Center ( SMC ) ,Seoul, Korea ( Professor Ahn. Jin Hwan )
 • Visiting Sports Medicine Fellowship( Professor Albert Pearsall ) พ.ศ. 2553-2554 At Department of Orthopaedic Surgery, College of Medicine, University of South Alabama, Mobile, Alabama, USA
 • Visiting Sports Medicine Fellowship ( Dr.Hiroyuki Sugaya ) พ.ศ. 2555 At Funabashi Orthopaedic Sports Medicine Center Hazama , Funabashi , Chiba , Japan

หนังสือ-ตำรา

 • จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย , Clinical Outcomes and Complication of ACL Reconstruction . ใน : วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ บรรณาธิการ. : Essential Sports Medicine, อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย , 2554 ,หน้า 283-294
 • จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย, การผ่าตัดสร้างเอ็นแกนไขว้เส้นหน้าโดยเทคนิค Single-Bundle, Medial Portal . ใน : วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ บรรณาธิการ. : Advances in Cruciate Ligaments , อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย , 2556 ,หน้า 81-90
 • จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย , Current Treatment of Multi-ligament Knee injury .ใน : สาธิต เที่ยงวิทยาพร บรรณาธิการ. : ออร์โธปิดิกส์ วิวัฒน์ 1, ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย , 2558 ,หน้า 142-147

ในโรงพยาบาลตำรวจ

 • เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้าน Sports medicine Fellowship รับแพทย์ 2 ตำแหน่ง/ปี ปี 2555-ปัจจุบัน
 • เปิดบริการ Sports clinic ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา ปี 2556-ปัจจุบัน
 • เป็น admin ศูนย์ PISSM ( Police Institute of Science Sports and Medicine ) ปี 2560
 • เป็นวิทยากรพิเศษสอนการผ่าตัดผ่านกล้องให้แก่ แพทย์จากต่างประเทศ ( อินเดีย ,สิงค์โปร์ , มาเลเซีย ) 3 ครั้ง/ปี ปี 2558-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 • อาจารย์แพทย์สอนนักศึกษาแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ ( Intern )

นอกโรงพยาบาลตำรวจ

 • กรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ( TOSSM ,Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine) ปี 2556-ปัจจุบัน
 • นายทะเบียนสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ( TOSSM ,Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine) ปี 2556-2558
 • เหรัญญิกสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ( TOSSM ,Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine) ปี 2558-2561
 • ASEAN Shoulder Arthroscopy Instructional Course_23-24 Mar 2015
 • Advance Knee repair course_22-23 Mar 2016
 • เป็นวิทยากรไปบรรยายงานประชุม annual TOSSM meeting ที่ รร.ดุสิตธานี หัวหิน 2015-2017
 • เป็นวิทยากรไปบรรยายงานประชุม annual RCOST meeting 2015 ที่ รร.รอยัล คลิฟ บีช พัทยา 2015-2017
 • เป็นวิทยากรไปบรรยายงานประชุม Bangkok hospital –Stanford- TOSSM sports medicine conference 2015 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • เป็นวิทยากรไปบรรยายงานประชุม 1 St International Knee-Shoulder Caderveric Workshop 2015 ที่ รพ.จุฬา
 • เป็นวิทยากรไปบรรยายงานประชุม 2 nd International Knee-Shoulder Caderveric Workshop 2016 ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นวิทยากรบรรยายงานประชุม 1 St Football medicine meeting ร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและศูนย์ PISSM ที่ รพ.ตำรวจ ปี 2018
 • เป็นประธานจัดงานประชุม Live Surgery of Shoulder Arthroscopy SMID ( Sports Medicine Intensive Day) ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (TOSSM) ที่ รพ.ตำรวจ ปี 2018

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในต่างประเทศ

 • Effectiveness of Subacromial Steroid Injection: A Prospective, Randomized Study Comparing the Effectiveness of the Mid-lateral Route Injection versus Posterior Route Injection , รอตีพิมพ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเวชสารแพทย์ตำรวจ

 • Rattanavarinchai J. A stress radiograph for assessing ACL insufficiency. Thai police medical journal. 2015
 • Clinical Outcome Comparison between ACL Reconstruction with and without Tibial Backup A Randomized Control Trial. Thai police medical journal. 2016
 • Evaluation Glenoid bone defect based on Glenoid Width and Lengthin Thai population : Cadaveric Study. Thai police medical journal. 2016

รางวัล

 • ปี 2557 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยมตามประมวล จริยธรรมและจรรยบรรณของตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2557

ติดต่อเรา

รพ.ตำรวจ

คลินิกพิเศษนอกเวลา(คลินิกรุ่งอรุณ)

เบอร์โทร

02-207-6000 ต่อ 10479

ที่อยู่

492 1 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ

จ. 05:00 - 08:00 น.
พฤ. 05:00 - 08:00 น.

รพ.เทพธารินทร์

เบอร์โทร

02-348-7000

ที่อยู่

3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ

จ. 17:00 น. - 20:00 น.

รพ.นนทเวช

ติดกับ The Mall งามวงค์วาน

เบอร์โทร

02-596-7888

ที่อยู่

30/8 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลาทำการ

อ. 16:00 น. - 21:00 น.
ส. 12.00 - 16.00 น.

รพ.เปาโล พหลโยธิน

สะพานควาย

เบอร์โทร

02-279-7000

ที่อยู่

670/1 พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ

ส. 9:00 - 11:30 น.
เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน